પૃષ્ઠો

પાલડી [મીઠી] પે.કેન્દ્ર શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર: "જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે અને જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે...!" "ઝરણા ને દરિયો થવું ક્યારેય ગમતું નથી કારણ કે મોટા થઇ ને ખારા થવું એના કરતાં નાના રહી ને મીઠા રહેવું વધું સારું"...!

Feedjit Live Traffic

contek me

CCC પરીક્ષા સાહિત્ય


CCC પરીક્ષા સાહિત્ય

 
   
C.C.C Online Examination Quiz  1.  
  2. સી.સી.સી પરીક્ષા માટે ગુજરાત ટેક્નોલોજી યુનિવર્સિટીના માન્ય કેદ્રોની યાદી ૧૯-૦૧-૨૦૧૨ નો પરિપત્ર  
  3. સી.સી.સીની પરીક્ષા માટે ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિ. ના માન્ય કેદ્રોની યાદી   

1 ટિપ્પણી: